Reforç amb composites

A causa de la seva facilitat d'execució i al seu cost competitiu, els materials composts a base de fibres o FRP (Fiber Reinforced Polymer), siguin de vidre, carboni o basalt, es van utilitzant cada dia més en l'àmbit del reforç d'estructures de formigó. A causa de la seva elevada resistència a tracció, la més utilitzada en reforç estructural és la fibra de carboni. La fibra de vidre presenta resistències a tracció menors, i la fibra de basalt s'utilitza en aplicacions on es requereixi un mòdul elàstic menor. Es distingeixen bàsicament dos tipus de reforços, a base de laminatges de FRP o amb teixits de FRP Els REFORÇOS AMB LAMINATGES DE FRP es basen en l'adhesió al suport (generalment bigues o forjats de formigó) d'una placa laminada de baix gruix (entre 1,2 i 1.4 mm) de fibra de carboni, amb una molt elevada resistència a tracció (entorn de 3100MPa). Aquesta adhesió al suport es realitza amb resines epoxi bi-components, de manera que el laminatge de reforç passa immediatament a formar part de la secció resistent de l'element a reforçar. La seva senzillesa i neteja d'execució, així com el seu acabat poc invasiu, fan que els reforços tant en edificació com en enginyeria civil siguin de gran neteja estètica i permeten una afecció mínima a les estructures. Els REFORÇOS AMB TEIXIT DE FRP es basen en l'adhesió al suport d'un teixit de fibra embeguda en resina epoxídica en fresc, la qual cosa permet una elevada capacitat d'adaptació i gran versatilitat. Aquests materials permeten dissenyar reforços a flexió, a compressió, en condicions de confinament i són imbatibles per a dissenyar reforços enfront de sol·licitacions sísmiques. L'execució d'aquests reforços requereix un equip d'experiència contrastada per a realitzar una bona posada en obra, perquè els reforços presentin les característiques per a les quals han estat dissenyats.