Contenció d'aigua

La impermeabilització de qualsevol tipologia estructural en enginyeria civil o edificació (basses, calaixos, dipòsits, murs, etc.) evita les patologies associades a la presència d'aigua, augmentant la vida útil de les estructures i reduint els seus costos de reparació i manteniment. Aquestes impermeabilitzacions s'aconsegueixen bàsicament per la col·locació de membranes sintètiques preformadas (membranes de policlorur de vinil, polietilè o materials de característiques similars) o per l'aplicació de materials específics in situ (tractaments continus mitjançant derivats del poliuretà o materials cimentosos elàstics). El punt feble de qualsevol treball d'impermeabilització es troba en les juntes, trobades de materials i punts singulars, on és comú la utilització de tractaments complementaris a base de segellats amb massilles de poliuretà o similars, o mitjançant l'adhesió de làmines de PVC, hypalon o altres derivats homologats. En certs treballs es pot fer necessari escometre el segellat de filtracions i vies d'aigua en estructures existents. En aquests casos s'utilitzen morters d'enduriment ultra ràpid, combinats amb la injecció de resines acríliques o de poliuretà hiporeactives, que expandeixen el seu volum en contacte amb l'aigua.