Pintura industrial

Pintura Industrial

Totes les estructures i instal·lacions metàl·liques exposades a l'atmosfera, en immersió o enterrades, poden sofrir corrosió i per tant requereixen protecció contra els danys d'aquesta corrosió durant la seva vida útil. En la majoria dels casos la protecció de les mateixes es realitza mitjançant REVESTIMENTS Anticorrosiu a base de pintures de diversos tipus (Epoxis, Poliuretans, Acríliques, Silicats, etc.). Sobre la base de la Norma Internacional ISO 12944 "Pintures i vernissos – Protecció contra la corrosió d'estructures d'acer amb sistemes protectors de pintura", se selecciona el sistema correcte de revestiment sobre la base de la corrosivitat del medi ambient (categories C1 a C5), el tipus de superfície a ser protegida i la seva preparació, la durabilitat requerida per al sistema (L, M, H) i tenint en compte al seu torn la planificació del procés de pintat.